Pictórico

Inzicht uit Beeld

PICTORICO

Kijken naar kunst helpt je keuzes maken bij morele dilemma’s

Pictorico, het Spaanse woord voor ‘schilderachtig’,  is de blikopener die je via kunst op een nieuwe manier leert kijken naar morele dilemma’s.

Menszijn betekent weten wat juist en niet juist is. Maar dat is niet eenduidig. Het werk van professionals in de publieke sector brengt grote dilemma’s met zich mee. Ziekenhuispersoneel schippert tussen aandacht en efficiëntie. Leraren worstelen met hun rol als onderwijzer, opvoeder, en bemiddelaar tussen kind ouder en schoolbestuur. Politieagenten twijfelen ook wel eens aan de voorgelegde regels voor hun optreden en persoonlijke motieven. Publieke gezagsdragers hebben vaak te maken met tegenstrijdige belangen. Voor je het weet staat je reputatie te grabbel op sociale media, de macht van de beeldvorming is immers groot.

Hoe maak je de juiste keuze die je kan verantwoorden naar je beroepsgroep, de samenleving en jezelf als persoon? 
Dagelijks worden we blootgesteld aan een stortvloed aan informatie. Daarin missen we een kompas: Een richtinggever die ons de weg wijst in het vinden van onze persoonlijke waarden die ons dagelijks handelen sturen.

Met Pictorico bied ik educatieve programma’s die via beelddenken helpen het moreel kompas te verstevigen tot een betrouwbare innerlijke raadgever bij het maken van keuzes.

Kunst brengt een taal tot expressie die ruimte maakt voor de ontregeling die eigen is aan het leven, zoals de corona crisis ons toont. De beeldtaal is een onmisbare aanvulling op ons dominante streven naar orde en maakbaarheid.

Via de verbeelding kunnen we ons oefenen in aandachtig kijken en de verbinding leggen tussen wat we zien, voelen en weten. Daarom gebruik ik Visual Thinking Strategies als methode om in gesprek te gaan over de dilemma’s waar jij voor staat.

Kijken wordt avontuurlijk, gedachten schilderachtig. Kijk mee vanuit una vista pictórico.